Veebilehe kasutajatingimused

Kogu käesoleval veebilehel ning selle alamlehekülgedel asuv informatsioon, eelkõige aga fotod (edaspidi nimetatud „Teos“) ning nendega seotud autoriõigused kuuluvad Mapaid OÜ-le (registrikood 11613958) ning Lasse Turi’le. Teose reprodutseerimine, levitamine, muutmine (sealhulgas resolutsiooni või värvide muutmine), allalaadimine, sellest koopiate tegemine ükskõik millisel tehnilisel viisil ning muul viisil autoriõiguste teostamine on ilma vastava loata keelatud. Autoriõiguste rikkumine on karistatav kriminaalkorras.

Teoste kasutamine toimub loa  (litsentsileping) alusel. Teoste kasutamiseks loa taotlemiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Mapaid OÜ tellimiskeskkonna kaudu või Mapaid OÜ esindajale. Luba teoste kasutamiseks antakse Mapaid OÜ poolt e-kirja teel või kirjalikus vormis. Loataotlusele vastates teatatakse taotlejale loa andmise tingimused, s.h. tähtaeg ning litsentsitasu suurus. Luba teoste kasutamiseks kehtib kuni loas märgitud tähtajani või loa tagasivõtmiseni.

Juhul kui olete kasutanud Mapaid OÜ veebilehel olevaid Teoseid ilma Mapaid OÜ loata, loetakse, et olete olnud nõus litsentsilepingu sõlmimisega alltoodud tingimustel. Litsentsileping sõlmitakse Teost kasutava isiku (litsentsisaaja) ning Mapaid OÜ (litsentsiandja) vahel. Mapaid OÜ-l on õigus igal ajal ilma etteteatamistähtajata nõuda Teose loata kasutamise tingimusteta lõpetamist ning litsentsileping üles öelda. Mapaid OÜ-l on õigus nõuda Teost kasutavalt isikult litsentsitasu summas EUR 40 (millele võib lisanduda käibemaks) ühekordse tasuna iga Teose kasutamise eest, mille kohta väljastatakse vastav arve. Juhul kui Teost kasutav isik keeldub vaatamata Mapaid OÜ nõudele Teose kasutamist lõpetama, on Mapaid OÜ-l õigus nõuda Teose kasutajalt lisaks litsentsitasule leppetrahvi summas EUR 6 päevas kuni teose kasutamise lõpetamiseni.

Käesolevateale kasutajatingimustele ning Teoste kasutamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad Teoste kasutamisest ja käesolevatest kasutajatingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.

Share
Wednesday the 17th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©